مشخصات فنی مبدل های صفحه ای جوشی دانفوس

مدل صفحهB3-014DB3-014CB3-014BB3-014B3-012
ظرفيت برودتي حداقل و حداكثر (تن تبريد)0.14 – 1.420.14 – 1.420.14 – 1.420.14 – 1.420.14 – 1.14
سطح حرارتي مبدل (فوت مربع)(n-2) x 0.151(n-2) x 0.151(n-2) x 0.151(n-2) x 0.151(n-2) x 0.129
دماي طراحي مبدل (فارنهايت)-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392
فشار استاندارد طراحي145.10145.04145.04145.04145.04
فشار ماكزيمم طراحي435.11435.11435.11580.15435.11
فشار استاندارد تست217.56/652.67217.56/652.67217.56/652.67217.56/870.23217.56/652.67
پخش كن
دو مدار
نوع شيار صفحاتHHHH,L,MH
ماكزيمم تعداد صفحات5050506050
عرض / ارتفاع (اينچ)8.19/3.117.60/3.377.60/3.378.15/3.037.32/2.83
وزن مبدل (پوند)0.7+0.13 x n0.4+0.13 x n0.4+0.13 x n0.7+0.13 x n0.6+0.10 x n
ماكزيمم سايز اتصالات جوشي7/8″7/8″7/8″7/8″7/8″
ماكزيمم سايز اتصالات رزوه‌اي3/4″3/4″3/4″3/4″3/4″
جنس متريال صفحاتANSI 316LANSI 304ANSI 304ANSI 304ANSI 304
نوع جوش صفحات (مس يا نيكل)CopperCopperCopperCopper or NickelCopper or Nickel
مدل صفحهB3-052B3-048B3-030B3-027B3-020
ظرفيت برودتي حداقل و حداكثر (تن تبريد)2.84 – 17.068.53 – 22.750.85 – 8.531.42 – 4.270.57 – 2.84
سطح حرارتي مبدل (فوت مربع)(n-2) x 0.540(n-2) x 0.520(n-2) x 0.323(n-2) x 0.280(n-2) x 0.240
دماي طراحي مبدل (فارنهايت)-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392
فشار استاندارد طراحي435.11435.11435.11435.11145.10
فشار ماكزيمم طراحي652.67580.15652.67652.67435.11
فشار استاندارد تست652.67/979652.67/870.23652.67/979652.67/979217.56/652.67
پخش كنQQQ
دو مدارD
نوع شيار صفحاتH,L,MHHH,L,MH,L,M
ماكزيمم تعداد صفحات15011815015060
عرض / ارتفاع (اينچ)20.75/4.3715.35/7.6812.80/3.7412.24/4.3712.36/2.83
وزن مبدل (پوند)1.8+0.51 x n1.8+0.51 x n1+0.198 x n1.2+0.28 x n1.1+0.20 x n
ماكزيمم سايز اتصالات جوشي1 5/8″1 5/8″1 3/8″1 3/8″7/8″
ماكزيمم سايز اتصالات رزوه‌اي1 1/4″1 1/2″1 1/4″1 1/4″3/4″
جنس متريال صفحاتANSI 316LANSI 316LANSI 316LANSI 316LANSI 304
نوع جوش صفحات (مس يا نيكل)Copper or NickelCopperCopperCopper or NickelCopper or Nickel
مدل صفحهB3-260B3-210B3-136B3-113B3-095
ظرفيت برودتي حداقل و حداكثر (تن تبريد)42.56 – 142.1742.56 – 127.9617.06 – 56.8717.06 – 56.878.53 – 56.87
سطح حرارتي مبدل (فوت مربع)(n-2) x 2.800(n-2) x 2.260(n-2) x 1.464(n-2) x 1.226(n-2) x 1.022
دماي طراحي مبدل (فارنهايت)-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392-320.8/+392
فشار استاندارد طراحي362.60435.11435.11435.11435.11
فشار ماكزيمم طراحي580.15580.15580.15652.67
فشار استاندارد تست543.90652.67/870.23652.67/870.23652.67/870.23652.67/979
پخش كنQQQ
دو مدارD D
نوع شيار صفحاتHHHHH,L,M
ماكزيمم تعداد صفحات250250200198250
عرض / ارتفاع (اينچ)31.42/14.2929.09/12.6819.29/9.8419.29/9.8424.29/7.56
وزن مبدل (پوند)13.5+2.14 x n13+1.76 x n6.5+0.84 x n6.5+0.84 x n4.6+0.90 x n
ماكزيمم سايز اتصالات جوشي4″3 1/8″3″2 5/8″2 1/8″
ماكزيمم سايز اتصالات رزوه‌اي4″ clamp3 1/8″ clamp3″2 1/2″2″
جنس متريال صفحاتANSI 316LANSI 316LANSI 316LANSI 316LANSI 304
نوع جوش صفحات (مس يا نيكل)CopperCopperCopperCopperCopper or Nickel

Copyright 2009 – 2017 Techno Service Co. | All Rights Reserved | Powered by KaramiArt